fbpx
แผนกบริการลูกค้า 02-666-1999

  ค่านิยมองค์กร

  การสร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวของบุคลากร เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด การสร้างเส้นทางที่มีความชัดเจนจะทำให้ "การสร้างค่านิยมในองค์กร" ได้รับการตอบรับและปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องจนเป็นธรรมชาติ

  เน้นเรื่องการบริการลูกค้า

  มุ่งเน้นเรื่องการบริการก่อนซื้อแฟรนไชส์ การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การแนะนำลูกค้า รวมถึงพัฒนาพนักงานในส่วนการบริการ ดูแลลูกค้าหลังการขาย ในการให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการใช้งานหน้าสาขา

  ให้ความสำคัญจริยธรรมในการทำธุรกิจ

  บริษัทจะต้องมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินการธุรกิจ ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค พร้อมให้ความสำคัญในเรื่อง ผลประโยชน์สูงสุดที่จะให้กับลูกค้า เพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทและสาขาแฟรนไชส์ ที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดการดำเนินกิจการ

  มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ทันสมัย

  ให้ความสำคัญในเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะนำบริการเสริม ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสาขาแฟรนไชส์ได้ โดยเป็นธุรกิจบริการทุก ๆ ธุรกิจ ที่ทันสมัย มีความพร้อมที่จะสามารถให้ใช้บริการได้ที่สาขาแฟรนไชส์

  เน้นสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานภายในองค์กร

  ให้ความสำคัญ เรื่อง ความสุขของพนักงาน ที่เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดการพัฒนา และสร้างโอกาสความสำเร็จของกิจการภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น และบริษัทจะมีความก้าวหน้าส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในองค์กรดีขึ้น